10 авг. 2017 г.

ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ СПРАВЖНЬОГО СТУДЕНТА (передрукування матеріалів 2012 року)

Ю.Тимофеєв, голова СВБМ КНУБА, продюсер шоу-театру "Крила ангела", к.т.н., доцент

   Театр, як жанр сценічного мисцтва своїми коріннями поринає давнину століть. Тому що форма художнього слова співзвучна внутрішній природі людини. Отже, театр - потужний захід виховання молодої людини.

     До останнього часу в нашому гніверситеті був єдиний театр - СТЕМ, який, правда, концентрував в собі лише розважальну складову. Два роки тому в КНУБА вин­ик театр, який не лише розважає, а і вчить та виховує. Постав він за ініціативою будівельного факультету та Служби волонтерства, благодійництва й милосердя універси­тету . Офіційна назва його - "Крила ангела". За час свого існування колектив створив декілька кліпів, організував самостійно або спільно з іншими ус­тановами 10
великих заходів, біль­шість з яких (6) протягом грудня 2011 - жовтня 2012 року, взяв участь в 7 зовнішніх заходах. Висту­пи колективу відвідували сотні сту­дентів нашого навчального закладу, причому з різних факультетів.

   

     Чергова "ангельська" прем'єра (оди­надцята загалом і сьома у звітньому пе­ріоді) відбулася 29 листопада 2012 року. Це гостросюжетний комедійний мюзикл "Один день із життя справжнього сту­дента", присвячений дню Студента. Ре­жисерами вистави та авторами сцена­рію є студенти: І.Котлярова (ПЦБ-31, ху­дожній керівник театру) та В.Васил'єв (ПЦБ-22). У спектаклі окрім добре відо­мих зірок "ангельської команди" Т.Білінської та В.Васил’єва з ПЦБ-22, Д.Гадайчука (ПЦБ-52), А.Коржової (ПЦБ-53),І.Котлярової (ПЦБ-31),
 Д.Муліш (ПЦБ- 34), А.Насонової (МО-31), Д.Селіванової (ПЦБ-22), О.Сичової (ПЦБ-34) взяли участь і дебютанти В.Гук (ПЦБ-22), С.Данілова (ПЦБ-15), Д.Журік та  О.Мальцев з ПЦБ-14, В.Масло (ПЦБ- 25), К.Маргулець (МО-12), А.Непрягва ((ПЦБ-34) та Н.Непрягва (ГІСТ-11). Зви­чайно, що не обійшлося без наших тала­новитих партнерів - збірної КНУБА з танцювальної аеробіки під керівництвом ст. викладача кафедри фізвиховання і спорту університету, майстра спорту А.А.Бабінець та хореографа Т.Котік, сту­дентки 3 курсу МБГ. Лідер команди фут­больного жонглювання "Укрфрістайл" І.Самодід ( СТФ), як завжди, був на висоті.

   Хочеться відзначити і доцента кафед­ри основ архітектури і архітектурного проектування С.В.Сьомку - автора власних пісень, який також брав участь у спектаклі. Позитивною виявилась і спроба виступу у мюзиклі в комедійній ролі учасників збірної з танцювальної аеробіки Т.Задорожньої (ПЦБ-25) та В.Камінського (ПЦБ-22).

  Цей музичний спектакль став, без сумніву, значною подією в житті уні­верситету. До речі, став третьою спробою театралізованого шоу (пер­ший експеримент поставив ФАІТ де­кілька років тому, другий - "Крила ан­гела" в травні 2012-го). Особливо хо­четься відзначити сатиричний підхід постановників і виконавців до внут­рішніх проблем університету, що бу­ває не так часто. Крім того, мюзикл став черговим прикладом ефективної співпраці викладачів і студентів різних факультетів.

   Наслідком успіху, кропіткої роботи режисерів, сценаристів, акторів стала велика глядацька аудиторія з її веселим сміхом та оплесками.

    Не можна не відзначити і внеску в ро­боту по підготовці вистави спів продю­сера театру, заступника декана буді­вельного факультету з виховної робо­ти, к.ек.н., доцента Ю.Б.Чернявської, звукорежисерів колективу В.Вільчинського (ПЦБ-22) та Д.Пугача (ПЦБ-15), авторів афіш Т.Гусейнова (ПЦБ-34) та В.Гук (ПЦБ-22), керівників Бюро курсів студради будфаку Т.Задорожньої (ПЦБ-25), четвертокурсниць ПЦБ В.Іванової та О.Чепурної, відділу комп'ютерного дизайну та графіки Центру інформаційних технологій КНУБА, що знімав спектакль на відео.

Так тримати, друзі!

https://www.youtube.com/watch?v=Rsn49w1X-6U&list=PLqlOYGuieO9UUvpBPjYvEo1ipXVqdq9xx&index=1